Referat af Generalforsamling Landsby til Landsby 2021

 

Generalforsamling i LTL onsdag d. 13. oktober 2021

 Fremmødte: 15 personer: Ole Brøkner, Anne Mikkelsen, Sara Mortensen, Peter Andersen, Christian Holmstrup, Mie Holmstrup

Eva Mortensen, Grete Guldager, Sørn Slot Christensen, Gunna Drachmann, Annie Nielsen, Jørgen-Ulrik Raunskov, Lars Smitt, Jesper Land Gregersen og Rie Grotkjær

 Generalforsamlingen er forsinket godt og vel 6 mdr. grundet corona.

Læs mere: 

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden. – Generalforsamlingen skulle være afholdt i første kvartal i 2021!!

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og suppleant
  9. Evt.

 1. Der fravælges dirigent

2. Formandens beretning:

Jesper byder velkommen og fortæller at foreningen i sit første 1½ år er vokset fra 5 bestyrelsesmedlemmer til i alt 150 medlemmer. Foreningen Landsby til Landsby så dagens lys ved den stiftende generalforsamling i Røgen Forsamlingshus d. 9. juni 2020.

 Økonomien er ligeledes vokset bl.a. takket være Rotary i Bjerringbro og de mange medlemmer har bidraget med mange donationer ud over deres medlemskontingent.

Produkterne LTL har solgt har givet et godt overskud.

Der er indgået CSR (Corporate Social Responsibility) aftaler med Gl. Estrup Gartneri og Rosario Økologisk Olivenolie og Dansk Fødevare Import. Derudover har vi opnået et generøst forhold til Juuls Vin Engros i forhold til salg af Gin og Rom som har givet et ganske betragteligt overskud og stadig sælger godt. At vores salg af produkter skulle blive sådan en stor succes havde bestyrelsen ikke regnet med.

Til næste projekt er der indgået aftale med byggeselskabet Maj i Kbh. som foreløbigt har doneret 30.000 kr.

Flere sponsorer er ønskeligt, så det arbejdes der på hele tiden at skaffe.

 Bestyrelsen arbejder målrettet på at forbedre livet for en hel landsby. Samarbejdet med landsbyen Oldonyowas har varet i 30 år og er et tydeligt bevis på at tid, kontinuitet og ejerskab er nøgleord i projekter. Det vigtigt at understrege at alle projekter er landsbyens egne idéer som udspringer af landsbyens visioner, drømme og ønsker. De sidste 4 projekter, to vandprojekter og skolebygninger er alle succeser og alle er udført med et lille overskud og ingen penge i forkerte lommer.

 Bestyrelsen arbejder benhårdt for at de administrative udgifter holdes på et minimum, så de akkumulerede penge går direkte til projekterne i Oldonyowas. Der er dog udgifter til at opretholde bankkonti, udgifter til MobilePay, Internet domæne, Indsamlingsnævn og ganske lidt andet, som vi ikke kan undgå. Samlet ca. på årsbasis 3000 kr., som vi har fundet donorer til at betale.

 Jesper fortæller han lige er kommet hjem fra Oldonyowas for officielt at indvie de to sidste projekter, ét kemilokale og ét dobbeltklasseværelse i skolen og tilse de 2 vandprojekter. Jesper fortæller videre, at det var en fornøjelse at se hvor godt byggeriet er udført og at vandsystemerne er i god stand. Modtagelsen i landsbyen var overvældende og Jesper fortæller, hvor rørt han blev. Det er tydeligt at befolkningen er glad og taknemmelig over at få den nødvendige hjælp til at ’opgradere’ deres landsby, så den bliver et eftertragtet sted at bo – ikke mindst er drikkevandsforsyninger nu stabile og ikke sundhedsskadelige (fluoridmængden i vandforsyningen var langt, langt over den tilladelige mængde i sundhedsmæssige sammenhænge – befolkningen led/lider af udtalte deformiteter i deres knogler, hvilket ikke længere ses hos de børn, der er født siden årtusindeskiftet. Brugsvandet har fortsat et stort fluoridindhold.

 Kvinderne er rigtig glade for at der er nem adgang til vand og at der er nok!

Brugsvandssystemmet har flere steder fået tilført mere vand, hvilket betyder at den måde miljøforanstaltninger er grebet an på ved kilderne, virker. Vandsprinklerne i markerne har fået et godt tryk, så grønsagsproduktionen hele tiden kan opretholdes, også i den tørre periode, året rundt. Køerne får rigeligt at drikke og tøjet bliver vasket. Og så er vedligeholdelsen af alle vandsystemer i orden hvilket jo betyder at de håndværkere, der skal holde systemerne i gang, passer deres arbejdsopgaver

 Landsbyrådets håndtering af projekter har over årene udviklet sig rigtig meget. Rådets medlemmer er i stand til at styre både byggeri og økonomi samt lave planer for projekternes gennemførelse. Jesper fortæller, at det er en fornøjelse at være med til landsbyrådsmøder da al overflødig snak næsten ikke eksisterer og Landsbyrådets formand er god til at styre møderne. Han får mødedeltagerne til at koncentrere sig om emnet og finde en løsning. Før kunne møder sagtens vare 8 timer, nu er de mere end halveret og nogle gange endda kortere.

 Jesper slutter beretningen med at tilkendegive sin glæde over at LTL-foreningen er blevet en succes  – folk i Danmark bakker op !! Og det er befolkningen glade for i Oldonyowas, som sender varme hilsener til os alle.     

   Jesper viser billeder fra indvielsen af det sidste tilendebragte projekt, kemilokalet og fortæller anekdoter fra sin nylige tur til landsbyen Oldonyowas i Tanzania.

Formandens beretning godkendes

 3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Lars Smitt

Lars indleder med, at der ikke er formelle krav om, hvordan en forening skal aflægge regnskab, men at det drejer sig om at lægge foreningens økonomiske status og økonomiske bevægelser frem for generalforsamlingen på en så troværdig og tillidsvækkende måde, at bestyrelsen kan opnå medlemmernes godkendelse af regnskabet.

Regnskabet er for 6. mdr. – fra stiftelsen af foreningen i juni 2020 til årsskiftet 2020.

Lars fortæller, at bestyrelsen ikke har diskuteret eller fastlagt, hvordan regnskabet skal føres eller aflægges overfor medlemmerne, så det gøres så godt som muligt i det håb, at revisorerne og medlemmerne vil stole på tallene og på, at vi i bestyrelsen gør vores bedste og ikke forsøger at skjule noget.

Aflæggelsen af årets regnskab bliver derfor mere en fortælling end om opstilling af kolonner:

Efter den stiftende generalforsamling i juni 2020 blev foreningen løbet i gang bl.a. ved oprettelse af en konto i Nordea, hvor den 13. juli sker den første indbetaling, nemlig salg af T-shirts for godt 2870 kr.

Den 30. december 2020 lyder saldoen på samme konto på 34.696,84 kr. (Indtægter på salg af forskellige varer, kontingenter og støttebeløb)

De udgifter foreningen har haft er til dækning af indkøb af varer til videre salg og til gebyr til Mobile Pay. 

Op mod jul blev er udbetalt 10.000 kr. til det egentlige formål, nemlig bygning af skolen i Oldonyowas.

Man bedes endvidere huske, at bistanden til Oldonyowas ikke alene sker over kontoen i Landsby til Landsby. Et betydeligt støttebeløb går direkte til vores samarbejdspartner Rotary – hvorved donorer kan opnå skattefradrag for beløbet.

Det beløb, som i 2020 gik uden om foreningen, er på 27.500 kr. Altså næsten lige så meget som der på det halve år kom ind i kontingent og indtægt ved salg af varer.

 

Foreningens omsætning er vokset voldsomt i 2021, så i fremtiden er LTL nødsaget til at finde en autoriseret revisor, som frivilligt – eller for et mindre beløb – vil/skal føre foreningens regnskab.

Der skal træffes beslutning om hvordan procedurerne for de forskellige pengestrømme skal håndteres – herunder også foreningens egenkapital, som skal bruges til dækning af nødvendige udgifter – ikke mindst til hel eller delvis betaling for Jespers rejser til Tanzania.

 Lars runde af med at fremtidens regnskabsrammer selvfølgelig skal på plads – hvor detaljeret det skal være afhænger jo nok af hvor mange penge foreningen ønsker, der skal bruges på opgaven, men det er nødvendigt at det er en autoriseret revisor, som skal godtage regnskabet, nu vi har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at indsamle og sælge varer udenfor medlemsskaren.

 

Kommentarer fra forsamlingen:

  1. Måske er der en revisor i Rotary regi?

       2.Røgen Borgerforening, som LTL er en underafdeling af, har mulighed for at benytte sig af et regnskabssystem i Forening DK, som LTL også vil kunne benytte.

 Bestyrelsen undersøger mulighederne og arbejder videre med regnskabsopgaven.

 Regnskabet godkendes

  De øvrige pkt. fra dagsordenen springes over.

Kontingentet fastholdes (i gennemsnit betaler et medlem 100 kr selvom kontingentet er sat til 50 kr. – så mange betaler mere!)

Der var ingen indkomne forslag.

Der er ikke valg til bestyrelsen eller til revisor i år.

 

Tak for godt fremmøde

 

Og så fik vi en gin/tonic

 

Rie Grotkjær

Ref.

 

 

 

 

 

 

© 2023 Landsby til Landsby