Formål og vedtægter

          Landsby til landsby - Village to village - Kijiji wa Kijiji

                  Forening til landsbyudvikling I Tanzania

 

 

           Vedtægter.

 

 • 1 Navn og hjemsted

                            

                             Foreningens navn er: Landsby til landsby – Village to village - Kijiji wa Kijiji

                             Hjemsted Røgen, 8472 Sporup, Favrskov kommune.

 

 • 2 Formål

                            

        Foreningens formål er:

 1.  At rejse midler og støtte til udvikling af Oldonyowas Village, Tanzania, samt eventuelt andre lokalsamfund i landet.
 2.  At styrke internationalt samarbejde om udvikling og forbedring af levevilkårene for Tanzanias befolkning.
 3.  At fremme mellemfolkelig forståelse ved at arrangere rejser til Oldonyowas og Tanzania for foreningens medlemmer og støtter.

 

 • 3 Medlemmer

                            

      Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder, der anerkender foreningens vedtægter og som betaler et af generalforsamlingens fastsat kontingent.

      Foreninger, institutioner og virksomheder optages med rettigheder, der svarer til én stemme.

 

 • 4 Generalforsamling.

 

    Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januarkvartalet.

    Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside

    og udsendelse til medlemmer, som ved indmeldelsen har oplyst E-mail adresse.

 

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Evt.

 

    Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter krav fra bestyrelsens flertal eller fra en trediedel af foreningens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme        varsel og på samme måde som for ordinære generalforsamlinger.

 

    Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan stemmes med fuldmagt, som er afgivet skriftligt til et andet medlem af foreningen.

    Der skal benyttes skriftlig afstemning, hvis blot en af mødedeltagerne kræver det.

 

    Generalforsamlingens beslutninger skal føres i foreningens protokol, og referat skal optages på foreningens hjemmeside.

 

 • 5 Bestyrelse

 

    Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,

    kasserer og sekretær.

 

    Hvert medlem er valgt for 2 år. Skiftesvis 2 og 3 medlemmer er på valg hvert år – 2 i lige år og 3 i ulige år,

    første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Udtræder et medlem, indtræder suppleanten i resten af valgperioden.

 

    Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til mere end 5, skal valgperioden for nyvalgte medlemmer besluttes på den generalforsamling, hvor valget finder sted.

 

    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der laves referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne rundsendes og godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

    Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen og er ansvarlige for udarbejdelsen af årsregnskab, forslag til budget, arbejdsplan og aktivitetskalender til fremlægning

    på generalforsamlingen.

 

 • 6 Økonomi

 

     Foreningens medlemmer betaler årligt et kontingent fastsat af generalforsamlingen.

    Foreningen drives desuden for midler tilvejebragt gennem aktiviteter og tilskud.

    Foreningens regnskabsår er kalenderåret

    Foreningens bogholderi føres af kassereren, der tillige udarbejder årsregnskabet.

    Årsregnskabet revideres af 1 revisor, som vælges af generalforsamlingen.

    Foreningens midler skal stå på en konto i et pengeinstitut.

    Bestyrelsen beslutter anvendelsen af opsamlede midler til realisering af foreningens formål.

    Alt arbejde for foreningen er vederlagsfrit

    Alle indtægter i forbindelse med foreningens arbejde tilfalder foreningen

    Foreningen kan i forb.m. arbejde for foreningen refundere udgifter til transport og ophold efter statens takster


 • 7 Vedtægter

 

      Foreningens vedtægter kan på en generalforsamling ændres med simpelt flertal.

 

 • 8 Opløsning

 

    Foreningens ophør kan besluttes af en til formålet indkaldt generalforsamling når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

 

    Ved foreningens opløsning tildeles dens midler et projekt, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

 

 

                                         Vedtaget på den stiftende generalforsamling.      Røgen, den 9. juni 2020

 

                             Formand                                                                                                    Kasserer.                                                                                                  

 

 

© 2023 Landsby til Landsby